Wat zijn Dyslexie en Dyscalculie

Tags: dyslexie, dyscalculie

Op onze homepage geven we een korte uitleg over wat dyslexie en wat dyscalculie zijn.

Wat is Dyslexie? & Wat is Dyscalculie?